Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2017-10-24 23:35:44

  rafkos7732 - Użytkownik

rafkos7732
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-10-24

Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Witajcie mam taki problem mianowicie nie wiem dlaczego nie startuje mi virtualhost dla nowej domeny mój plik cfg przedstawia sie następująco :

Apache

Kod:

<VirtualHost *:8080>
  ServerName djlive.eu
  ServerName www.djlive.eu

  ServerAdmin kontakt@djlive.eu
  DocumentRoot /var/www/html/djlivepl

  # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
  # error, crit, alert, emerg.
  # It is also possible to configure the loglevel for particular
  # modules, e.g.
  #LogLevel info ssl:warn

  <Directory "/var/www/html/djlivepl">
    AllowOverride All
    Options -Indexes
  </Directory>
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djlivepl.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djlivepl.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:8080>
  ServerName api.djlive.eu

  ServerAdmin kontakt@djlive.eu
  DocumentRoot /var/www/html/djliveeu/api

  # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
  # error, crit, alert, emerg.
  # It is also possible to configure the loglevel for particular
  # modules, e.g.
  #LogLevel info ssl:warn

  <Directory "/var/www/html/djliveeu/api">
    AllowOverride All
    Options -Indexes
  </Directory>
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djliveeu-api.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djliveeu-api.log combined
</VirtualHost>]

ngnix

Kod:

proxy_cache_path /tmp/nginx levels=1:2 keys_zone=static:10m inactive=4h max_size=1g;
#proxy_cache_key "$request_method$host$request_uri";
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl;
  include ssl-djliveeu;

  gzip on;
  gzip_disable "msie6";

  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
  
  root /var/www/html/djliveeu; 
  index index.php index.html;

  server_name djlive.eu api.djlive.eu app.djlive.eu; 

  #location / {
    #proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    #proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    #proxy_set_header Host $host;
    #proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  #}
  #location /ajax/chat {
    #fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    #include fastcgi.conf;
  #}
  location = /ajax/chat/chatMessages.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  #rewrite ^/v2/(.*)/streamInfo$ /api/v2/stream.php?name=$1 last;
  #location = /api/v2/stream.php {
    #fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    #include fastcgi.conf;
  #}
  location = /ajax/stream/viewers.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  location = /ajax/privatemessages/getUnreadMessages.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  location = /ajax/privatemessages/getMessagesList_html.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  #location = /ajax/stream/viewers.php {
  #  fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  #  include fastcgi.conf;
  #}
  location /.well-known {
    alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
  }
  location /nginx-status {
    stub_status on;
    access_log off;
  }
  location ~* \.(eot|ttf|woff|woff2)$ {
    add_header Access-Control-Allow-Origin *;
  }
  location / {
    try_files $uri @proxy;
  }
  location ~* \.(js|css|jpg|jpeg|gif|png|svg|ico|pdf|html|htm)$ {
    expires   14d;
#    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
#    proxy_set_header Host $host;
#    proxy_cache static;
#    proxy_cache_valid 200 1d;
#    add_header X-Proxy-Cache $upstream_cache_status;
  }
  location @proxy {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    include /etc/nginx/proxy_params;
  }
  location ~* \.php$ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    fastcgi_buffers 16 16k; 
    fastcgi_buffer_size 32k;
    include /etc/nginx/proxy_params;
  }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl;
  include ssl-djliveeu;
  server_name www.djlive.eu; 
  return 301 https://djlive.eu$request_uri;
}
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl;
  include ssl-djliveeu;


  #root /var/www/html/djliveeu; 
  index index.php index.html;

  server_name live.djlive.eu sys.djlive.eu edge.live.djlive.eu v1.djlive.eu v.djlive.eu edge.preview.djlive.eu live-hls.djlive.eu stream_main.sterowanie24.pl; 
  location /.well-known {
    alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
  }

  location / {
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
    proxy_pass http://10.94.94.101:80;
  }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl http2;
  include ssl-djliveeu;

  location /.well-known {
    alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
  }

  #root /var/www/html/djliveeu; 
  index index.php index.html;

  server_name img.djlive.eu; 

  location /preview {
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
    proxy_pass http://10.94.94.101:80;
  }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Ogolnie na tym serwerze jest juz jedna domena www.djlive.pl  i ona działa prawidłowo a nowo przeze mnie kupiona domena nie chce .

Gdy wpisuje adres www.djlive.eu pokazuje mi deafaltowa strona apache

serdecznie prosze o pomoc

Offline

 

#2  2017-10-25 01:13:59

  trzczy - Użytkownik

trzczy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-12-16

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Napisz jakie adresy mają działać na apache i które z nich działają, a które nie oraz
jakie adresy mają działać na nginx i które z nich działają, a które nie.

Postaraj się, aby nie zakładać, że ten sam adres będzie obsługiwany zarówno przerz nginx jak i przez apacha.

Byc może nie wiesz, że przy porcie 8080 adres wygląda tak:  www.djlive.eu:8080, a nie tak www.djlive.eu.

W apachu powinno się znaleźć Listen 8080

Zacznij od najprostrzych konfiguracji: https://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/examples.html

A być może jeszcze kwestia fundamentalna: apache i nginx na tym samym porcie. Ja mam u siebie nginx na 80, a apache na 8080 i to gra. Przy tym samym porcie ponoć trzeba mieć 2 różne IP, jak piszą tu http://kbeezie.com/apache-with-nginx/

Offline

 

#3  2017-10-25 18:15:57

  rafkos7732 - Użytkownik

rafkos7732
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-10-24

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Sytuacja wygląda następująco konfiguracjja domeny djlive.pl , która dziala  wygląda następująco :


apache2:


Kod:

<VirtualHost *:8080>
    ServerName djlive.pl
    ServerName www.djlive.pl

    ServerAdmin kontakt@djlive.pl
    DocumentRoot /var/www/html/djlivepl

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    <Directory "/var/www/html/djlivepl">
        AllowOverride All
        Options -Indexes
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djlivepl.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djlivepl.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:8080>
    ServerName api.djlive.pl

    ServerAdmin kontakt@djlive.pl
    DocumentRoot /var/www/html/djlivepl/api

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    <Directory "/var/www/html/djlivepl/api">
        AllowOverride All
        Options -Indexes
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djlivepl-api.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djlivepl-api.log combined
</VirtualHost>

ngnix pod domene djlive.pl

Kod:

proxy_cache_path /tmp/nginx levels=1:2 keys_zone=static:10m inactive=4h max_size=1g;
#proxy_cache_key "$request_method$host$request_uri";
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl;
  include ssl-djlivepl;

  gzip on;
  gzip_disable "msie6";

  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
  
  root /var/www/html/djlivepl; 
  index index.php index.html;

  server_name djlive.pl api.djlive.pl app.djlive.pl; 

  #location / {
    #proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    #proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    #proxy_set_header Host $host;
    #proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  #}
  #location /ajax/chat {
    #fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    #include fastcgi.conf;
  #}
  location = /ajax/chat/chatMessages.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  #rewrite ^/v2/(.*)/streamInfo$ /api/v2/stream.php?name=$1 last;
  #location = /api/v2/stream.php {
    #fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    #include fastcgi.conf;
  #}
  location = /ajax/stream/viewers.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  location = /ajax/privatemessages/getUnreadMessages.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  location = /ajax/privatemessages/getMessagesList_html.php {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    include fastcgi.conf;
  }
  #location = /ajax/stream/viewers.php {
  #  fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  #  include fastcgi.conf;
  #}
  location /.well-known {
    alias /var/www/html/djlivepl/.well-known;
  }
  location /nginx-status {
    stub_status on;
    access_log off;
  }
  location ~* \.(eot|ttf|woff|woff2)$ {
    add_header Access-Control-Allow-Origin *;
  }
  location / {
    try_files $uri @proxy;
  }
  location ~* \.(js|css|jpg|jpeg|gif|png|svg|ico|pdf|html|htm)$ {
    expires   14d;
#    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
#    proxy_set_header Host $host;
#    proxy_cache static;
#    proxy_cache_valid 200 1d;
#    add_header X-Proxy-Cache $upstream_cache_status;
  }
  location @proxy {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    include /etc/nginx/proxy_params;
  }
  location ~* \.php$ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    fastcgi_buffers 16 16k; 
    fastcgi_buffer_size 32k;
    include /etc/nginx/proxy_params;
  }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl;
  include ssl-djlivepl;
  server_name www.djlive.pl; 
  return 301 https://djlive.pl$request_uri;
}
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl;
  include ssl-djlivepl;


  #root /var/www/html/djlivepl; 
  index index.php index.html;

  server_name live.djlive.pl sys.djlive.pl edge.live.djlive.pl v1.djlive.pl v.djlive.pl edge.preview.djlive.pl live-hls.djlive.pl stream_main.sterowanie24.pl; 
  location /.well-known {
    alias /var/www/html/djlivepl/.well-known;
  }

  location / {
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
    proxy_pass http://10.94.94.101:80;
  }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}
server {
  listen  80; 
  listen 443 ssl http2;
  include ssl-djlivepl;

  location /.well-known {
    alias /var/www/html/djlivepl/.well-known;
  }

  #root /var/www/html/djlivepl; 
  index index.php index.html;

  server_name img.djlive.pl; 

  location /preview {
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
    proxy_pass http://10.94.94.101:80;
  }
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

konfig domeny djlive.eu jest wyżej


Ja domeny djlive.pl nie ustawiałem kupilem gotowy portal z ustawioną domeną lecz kupilem domene djlive.eu i  chce aby ona działała z innego katalogu niż djlive.pl

w czym może być problem bo nie mam pomysłu co jest nie tak :(

Ostatnio edytowany przez rafkos7732 (2017-10-25 18:25:34)

Offline

 

#4  2017-10-25 21:21:33

  trzczy - Użytkownik

trzczy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-12-16

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Powiem szczerze, że nie kumam tego wątku. Jest za dużo domen, za dużo webserwerów. Dlaczego domena djlive.pl jest skonfigurowana na 2 webserwerach jednocześnie: nginx i apache? Co z tematem konfliktu nginx z apache, o którym pisałem? Co z propozycją
"Napisz jakie adresy mają działać na apache i które z nich działają, a które nie oraz
jakie adresy mają działać na nginx i które z nich działają, a które nie."

Offline

 

#5  2017-10-25 21:59:28

  rafkos7732 - Użytkownik

rafkos7732
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-10-24

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Szczerze ci powiem że nie wiem jak to jest ustawione tak jak juz wspomniałem kupilem  gotowy portal z domeną djlive.pl jest to portal do transmisji za pomocą obsa  i chce odpalic te same strone ale tylko samą sdtrone pod nowym adresem bez zadnych konfiguracji.

Z tego co wiem ngnix jest tu potrzebny do transmisji przez moduł hls

Offline

 

#6  2017-10-26 21:57:27

  trzczy - Użytkownik

trzczy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-12-16

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Czekaj, mi ten adres działa https://djlive.eu

Tylko on nie ma https

Https można za darmo dorobić, spróbuj. Teraz nie mam czasu sobie przypominać.

Offline

 

#7  2017-10-27 03:58:54

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Na moje oko, ktoś nie potrafi  prawidłowo certyfikatów  generować i instalować.

Dowody rzeczowe:

Kod:

curl -I https://djlive.eu/
curl: (51) SSL: certificate subject name (djlive.pl) does not match target host name 'djlive.eu'

Kod:

openssl s_client -connect djlive.eu:443
CONNECTED(00000003)
depth=2 O = Digital Signature Trust Co., CN = DST Root CA X3
verify return:1
depth=1 C = US, O = Let's Encrypt, CN = Let's Encrypt Authority X3
verify return:1
depth=0 CN = djlive.pl
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/CN=djlive.pl
  i:/C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
 1 s:/C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
  i:/O=Digital Signature Trust Co./CN=DST Root CA X3
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFijCCBHKgAwIBAgISA7ZP71v5G76pflqJUTGMNOt7MA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzEwMjAxNDEyMDNaFw0x
ODAxMTgxNDEyMDNaMBQxEjAQBgNVBAMTCWRqbGl2ZS5wbDCCASIwDQYJKoZIhvcN
AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJn2+6PBZXiXBmQb5DrK8nBy3odAS1Tbb0rj3Rpu
QJg5WBPyQWk5wVF5KNvsU1aMQ4SziIMjWlIlgm9pOLCebEEsVsPzvTvlcNyXL6TX
rUVnfVk1AaO99+gCsczNuO9fvDFp+KN4V1rKRdnvJTNQF52wYRLOwQUFemFaDLQE
edKd7m0PMtLqmVloHUkBHG84RQYIrlsj1hE7ns5LD2du3CJ6tmZpgWgjN5Q0/zD9
6MHEdYtdaLum0x4+G/TLCPRbi9VDJftfwFQ2Wh+as7cVBGN6NM/hcF9WvrkYxGRm
4QYBtKxHpSja21r3K+5Ek9N9c6v7tTyY0HIgCUQsUrV21mMCAwEAAaOCAp4wggKa
MA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIw
DAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNVHQ4EFgQUzPPtYQvRSCNLNi5B3Vv23N2hvVowHwYD
VR0jBBgwFoAUqEpqYwR93brm0Tm3pkVl7/Oo7KEwbwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMC4G
CCsGAQUFBzABhiJodHRwOi8vb2NzcC5pbnQteDMubGV0c2VuY3J5cHQub3JnMC8G
CCsGAQUFBzAChiNodHRwOi8vY2VydC5pbnQteDMubGV0c2VuY3J5cHQub3JnLzCB
qAYDVR0RBIGgMIGdgg1hcGkuZGpsaXZlLnBsgg1hcHAuZGpsaXZlLnBsgglkamxp
dmUucGyCE2VkZ2UubGl2ZS5kamxpdmUucGyCDWltZy5kamxpdmUucGyCEmxpdmUt
aGxzLmRqbGl2ZS5wbIIObGl2ZS5kamxpdmUucGyCDXN5cy5kamxpdmUucGyCDHYx
LmRqbGl2ZS5wbIINd3d3LmRqbGl2ZS5wbDCB/gYDVR0gBIH2MIHzMAgGBmeBDAEC
ATCB5gYLKwYBBAGC3xMBAQEwgdYwJgYIKwYBBQUHAgEWGmh0dHA6Ly9jcHMubGV0
c2VuY3J5cHQub3JnMIGrBggrBgEFBQcCAjCBngyBm1RoaXMgQ2VydGlmaWNhdGUg
bWF5IG9ubHkgYmUgcmVsaWVkIHVwb24gYnkgUmVseWluZyBQYXJ0aWVzIGFuZCBv
bmx5IGluIGFjY29yZGFuY2Ugd2l0aCB0aGUgQ2VydGlmaWNhdGUgUG9saWN5IGZv
dW5kIGF0IGh0dHBzOi8vbGV0c2VuY3J5cHQub3JnL3JlcG9zaXRvcnkvMA0GCSqG
SIb3DQEBCwUAA4IBAQCPer/EmBVnlJdTRuip4CtZXRAU5CSxEuBaqZo7+50LD6De
OfNt3KsLoiO3awWNbISnHofZbd6UWYZQC2Lky6vgd9PYD8ij86Oi+ejWco8HSWVa
+y7zbAIpmME5r+PhbCq7GU+oAXH3Fn5uyQ7mFMmkx16EXVfehK5Am17zBK5uuiMZ
ONnZoxccpYolUVfgpgVGat1egFIvZIp30FvwhH+/+cf0ddHzr3SWnZfUVUF38ccv
G6MDKEbqwFRPvudiMaHX+dB1DJfq+1OyrRDXHe2YIbq23zq2qsDZ6c2MKt86RO/H
iUF1NTN2M1su26gBBSmi7bEQPJ4/kJa8LRSyYcWk
-----END CERTIFICATE-----
subject=/CN=djlive.pl
issuer=/C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
---
No client certificate CA names sent
Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
---
SSL handshake has read 3269 bytes and written 342 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
  Protocol : TLSv1.2
  Cipher  : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
  Session-ID: 37BEBC52534211E957FF117C8A7DE7AD9E93BDD71BF6B9F7388DE0A4D213D16B
  Session-ID-ctx: 
  Master-Key: CE36465F31AE2EF487930206D5911F03AD3994785DB9132C6D617516F47FD828EB2CFFE198592C8D2EE86189F4E73248
  TLS session ticket lifetime hint: 86400 (seconds)
  TLS session ticket:
  0000 - 5a 9b 54 40 f5 ad 32 55-59 c7 a7 ac be 94 74 56  Z.T@..2UY.....tV
  0010 - d1 eb ae 96 9c 80 fe c2-59 6e 01 3c 52 f0 1b 6b  ........Yn.<R..k
  0020 - 14 cb 88 64 51 88 de 9e-1a 61 74 da a8 90 e0 62  ...dQ....at....b
  0030 - cb 0d 07 f1 82 45 d7 ba-ef 25 d5 55 ce 90 0e 6a  .....E...%.U...j
  0040 - 75 7d ee 82 36 58 f6 a7-eb 41 4d 36 67 0d 08 e0  u}..6X...AM6g...
  0050 - 49 f4 e0 92 ae 9b fc 0b-c5 93 f2 b3 42 49 a0 4a  I...........BI.J
  0060 - bc 16 44 8a 8d b6 4e dd-65 3a 83 2f c6 11 f2 78  ..D...N.e:./...x
  0070 - 44 b4 1e 5e 8f 70 14 1d-a7 d5 87 25 fc 67 30 a4  D..^.p.....%.g0.
  0080 - f0 fb 40 2b 7c 1e 4e 59-12 dc a5 54 9f 79 62 91  ..@+|.NY...T.yb.
  0090 - e1 2d 0c 82 71 be 01 03-02 8d df 48 ea c5 d9 95  .-..q......H....
  00a0 - e3 90 a6 24 bd af 5a 5f-c3 a1 73 88 c8 65 58 6b  ...$..Z_..s..eXk

  Start Time: 1509069172
  Timeout  : 7200 (sec)
  Verify return code: 0 (ok)
---
closed

Masz dwie opcje:
Albo wygenerować certyfikat, który obejmie obie domeny - pl i eu, albo pl zostawić na obecnym cercie, a dla domeny eu wygenerować nowy certyfikat, jeśli serwer http obrabia tryb

Kod:

TLS SNI support enabled

to oba certy równocześnie obsłuży na jednym adresie IP i porcie.

To by było na tyle

PS.
Nawiasem,domena djlive.eu jest na razie źle skonfigurowana,np nie ma serwerów MX.
Sprawa certyfikatów za to może się mocno skomplikować z powodu cloudflare.

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2017-10-27 04:03:17)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#8  2017-10-27 08:06:07

  rafkos7732 - Użytkownik

rafkos7732
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-10-24

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Masakra ja po prostu chciałem skopiować zawartość strony djlive.pl do innego katalogu na dedyku, aby podpiąć domene djlive.eu i zrobić załą strone w jezyku angielskim a tu takie problemy...

Offline

 

#9  2017-10-27 20:06:31

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

rafkos7732 napisał(-a):

Masakra ja po prostu chciałem skopiować zawartość strony djlive.pl do innego katalogu na dedyku, aby podpiąć domene djlive.eu i zrobić załą strone w jezyku angielskim a tu takie problemy...

Nie problemy, tylko zacząłeś sprawę od dupy strony.
Zrób osobny cert dla domeny eu, zapnij certy w osobnych virtualhostach Nginxa, to wszystko.


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#10  2017-10-28 02:08:49

  rafkos7732 - Użytkownik

rafkos7732
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-10-24

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

tylko teraz pytanie.. chyba juź ostatnie :P jak stworzyć osobny cert ?

Offline

 

#11  2017-10-28 06:32:14

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

rafkos7732 napisał(-a):

tylko teraz pytanie.. chyba juź ostatnie :P jak stworzyć osobny cert ?

Dokładnie tak samo,jak zrobiłeś poprzedni dla djlive.pl, tylko tym razem dla domeny djlive.eu.

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2017-10-28 06:32:45)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#12  2017-10-28 10:00:22

  rafkos7732 - Użytkownik

rafkos7732
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-10-24

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Ja nie tworzyłem certa pod domene pl ponieważ portal został kupiony  na allegro już gotowy i nie wiem jak to się robi.....

Offline

 

#13  2017-10-28 11:08:45

  yossarian - Szczawiożerca

yossarian
Szczawiożerca
Skąd: Shangri-La
Zarejestrowany: 2011-04-25

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

rafkos7732 napisał(-a):

Ja nie tworzyłem certa pod domene pl ponieważ portal został kupiony  na allegro już gotowy i nie wiem jak to się robi.....

To chyba najwyższy czas się nauczyć lub zlecić to bardziej kumatemu adminowi…

Poczytaj o let's encrypt/certbot

Offline

 

#14  2017-10-28 21:36:33

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

yossarian napisał(-a):

rafkos7732 napisał(-a):

Ja nie tworzyłem certa pod domene pl ponieważ portal został kupiony  na allegro już gotowy i nie wiem jak to się robi.....

To chyba najwyższy czas się nauczyć lub zlecić to bardziej kumatemu adminowi…

Poczytaj o let's encrypt/certbot

Chyba prościej będzie zamówić support u sprzedawcy tego "portalu z allegro".

Czytania o"lets' encrypt/certboot" dla kogoś, kto nie za bardzo czai bazę i dokumentację bibliotek ssl  wygląda dosyć ryzykownie..
xD


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#15  2017-10-28 21:38:24

  yossarian - Szczawiożerca

yossarian
Szczawiożerca
Skąd: Shangri-La
Zarejestrowany: 2011-04-25

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

Jacekalex napisał(-a):

Chyba prościej będzie zamówić support u sprzedawcy tego "portalu z allegro".

Czytania o"lets' encrypt/certboot" dla kogoś, kto nie za bardzo czai bazę i dokumentację bibliotek ssl  wygląda dosyć ryzykownie..
xD

Masz rację :)

Offline

 

#16  2017-10-29 01:31:50

  rafkos7732 - Użytkownik

rafkos7732
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-10-24

Re: Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2 i ngnix

root@worker:/var/www/html/djliveeu/.well-known/acme-challenge#  /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto certonly --webroot -w /var/www/html/djliveeu -d djlive.eu -d www.djlive.eu -d api.djlive.eu -d live.djlive.eu -d sys.djlive.eu -d edge.live.djlive.eu -d app.djlive.eu -d live-hls.djlive.eu -d v1.djlive.eu && /etc/init.d/nginx reload > /dev/null 2>&1
Use of --agree-dev-preview is deprecated.
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator webroot, Installer None
Renewing an existing certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for djlive.eu
http-01 challenge for www.djlive.eu
http-01 challenge for api.djlive.eu
http-01 challenge for live.djlive.eu
http-01 challenge for sys.djlive.eu
http-01 challenge for edge.live.djlive.eu
http-01 challenge for app.djlive.eu
http-01 challenge for live-hls.djlive.eu
http-01 challenge for v1.djlive.eu
Using the webroot path /var/www/html/djliveeu for all unmatched domains.
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Unable to clean up challenge directory /var/www/html/djliveeu/.well-known/acme-challenge
Failed authorization procedure. djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://djlive.eu/.well-known/acme-challenge/ckuDsFG … cnbMMGGTNm84: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", www.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://www.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/bIi … wF-kSKST8nxw: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", app.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://app.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/WWG … mLgmBMsPNP7U: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", v1.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://v1.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/fKDJ … KLeeUH8x92Vs: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", sys.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://sys.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/piK … bAOY3xAxvl6Q: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", edge.live.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://edge.live.djlive.eu/.well-known/acme-challen … GiBkVGJl2BeU: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", live.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://live.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/jf … K9aXIufgWOIc: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", api.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://api.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/aMn … CnE-rN4wTH20: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>", live-hls.djlive.eu (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://live-hls.djlive.eu/.well-known/acme-challeng … wCOqilrzbpKI: "<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>"

IMPORTANT NOTES:
- The following errors were reported by the server:

   Domain: djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://djlive.eu/.well-known/acme-challenge/ckuDsFG … cnbMMGGTNm84:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: www.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://www.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/bIi … wF-kSKST8nxw:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: app.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://app.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/WWG … mLgmBMsPNP7U:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: v1.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://v1.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/fKDJ … KLeeUH8x92Vs:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: sys.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://sys.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/piK … bAOY3xAxvl6Q:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: edge.live.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://edge.live.djlive.eu/.well-known/acme-challen … GiBkVGJl2BeU:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: live.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://live.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/jf … K9aXIufgWOIc:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: api.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://api.djlive.eu/.well-known/acme-challenge/aMn … CnE-rN4wTH20:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   Domain: live-hls.djlive.eu
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://live-hls.djlive.eu/.well-known/acme-challeng … wCOqilrzbpKI:
   "<html>
   <head><title>404 Not Found</title></head>
   <body bgcolor="white">
   <center><h1>404 Not Found</h1></center>
   <hr><center>"

   To fix these errors, please make sure that your domain name was
   entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
   contain(s) the right IP address.


tak to wygląda jak certa chce utworzyć

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Możesz wyłączyć AdBlock — tu nie ma reklam ;-)